พื้นที่สร้างสรรค์
การเกิดขึ้นของพื้นที่สร้างสรรค์ เกิดจากการขับเคลื่อนแนวคิด 3 ดี สู่กระบวนการทำงานภายในพื้นที่ผ่านเครือข่าย ภายใต้มุมมอง “เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมทำ แบ่งปัน”
จนก่อเกิด สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ