สร้างพลเมืองเด็กด้วย 3ดี

3 ดี คือ แนวคิด ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ สร้างพลเมืองเด็กที่ตื่นรู้ มีความรับผิดชอบ และทุกคนมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งหมายถึง กาย จิต ปัญญา สังคม
โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนแนวคิด 3 ดีผ่านประสบการณ์ทำงานของภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และชุมชนทั่วประเทศ ภายใต้การสนับสนุนจากสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) ทั้งนี้เพื่อหวังให้นำแนวคิด 3 ดี ไปเผยแพร่และขยายผลพัฒนาเด็ก เยาวชนและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

สื่อดี

ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงสื่อดี ใช้สื่อและมีโอกาสสร้างสื่อที่เหมาะสมและมีประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อชุมชนและสังคม

พื้นที่ดี

ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบและสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ร่วมกัน เป็นพื้นที่ที่มีความสุขได้เรียนรู้ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พื้นที่ที่เสริมคุณค่าและพลังให้กับตนเอง ครอบครัว เป็นพื้นที่สร้างสำนึกพลเมืองร่วมกันของชุมชน

ภูมิดี

ทุกคนมีทักษะคิด วิเคราะห์ สร้างภูมิคุ้มกันให้เท่าทันสื่อ เท่าทันตนเอง เท่าทันสังคม โดยใช้ภูมิปัญญาของทุกฝ่ายในชุมชนปกป้องดูแล และสร้างชุมชนร่วมกัน

ชวนคุณมา สร้างเมือง 3 ดี ด้วยกัน

การจะสร้างเมือง 3 ดี ที่ทำให้เกิดสื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ที่ทุกคนเข้าถึงได้นั้น ต้องสร้าง 3 ดี ให้เกิดกับทุกระดับ ทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

ครอบครัว 3 ดี

พ่อ แม่ ลูก ใช้เวลาร่วมกัน ในการรับสื่อ สร้างสื่อดีๆในครอบครัวด้วยตัวเอง เปิดพื้นที่หรือมุมต่างๆในบ้านให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกัน

ชุมชนและสังคม 3 ดี

คนในชุมชนช่วยกันส่งเสริมให้มีสื่อดีๆและเฝ้าระวังสื่อไม่ดีที่เข้ามาภายในชุมชนมีพื้นที่สาธารณะสำหรับทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน

โรงเรียน 3 ดี

เด็กได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สื่อด้วยตนเอง โรงเรียนมีหลักสูตรเรียนรู้การใช้สื่ออย่างชาญฉลาดเท่าทัน มีพื้นที่ให้เด็กแสดงออกและทำกิจกรรมที่มีความสุข ได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อชุมชน

Partner
ชวนคุณมา สร้างเมือง 3 ดี ง่ายๆ

บอกต่อ ร่วมแชร์แบ่งปันเรื่องราวดีๆ
07-about_97www.childmedia.net
07-about_97-107สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
ลองทำ เริ่มต้นสร้างเมือง 3 ดี จากตัวเรา จากที่บ้าน โรงเรียน ชุมชน