เครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง

ที่ตั้ง : กรุงเทพมหานคร

เครือข่ายดึงเยาวชนห่างไกลยาเสพติดและของมึนเมา

ติดต่อ : www.facebook.com/บางกอกนี้ ดีจัง

เครือข่ายบางกอกนี้…ดีจัง เป็นพื้นที่ที่ได้ทำงานเพื่อการส่งเสริมพัฒนาเด็กเยาวชน โดยมีมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา เป็นผู้ประสานงานหลักในการชวนกลุ่มเยาวชน 

ชุมชนโรงเรียนเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อดึงเด็กเยาวชนออกจากปัจจัยเสี่ยง มีการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กเยาวชน โดยสร้างความร่วมมือกับคนในชุมชนทั้งเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้ช่วยกันรณรงค์ และเชิญชวน ร้านค้าทำตามกฎหมาย พร้อมทั้งสืบสานประเพณี     อันดีงามปลอดจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

เปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนได้รวมกลุ่มกัน ทำกิจกรรมตามความสนใจ ฟื้นฟูให้ความสำคัญกับรากเหง้า       สื่อวัฒนธรรม สื่อภูมิปัญญา สื่อของดีที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งในปีที่ผ่านมา ได้เริ่มนำเอายุทธศาสตร์ 3 ดี       มาเป็นแนวทางในขับเคลื่อนชุมชน ช่วยส่งเสริมให้การทำงานในพื้นที่เกิดการขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้น          โดยมีพื้นที่ที่นำแนวคิดดังกล่าวไปขยายพื้นที่สร้างสรรค์ 8 เขต ดังนี้

เขตบางกอกใหญ่ ชุมชนวัดหงษ์รัตนาราม  ทำพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้พื้นที่ที่บ้าน เป็นที่เล่น เรียนรู้       ของเด็กๆ ในชุมชน  เปลี่ยนจาก “ซอยขี้หมา” ให้เป็น “ซอยศิลปะ” เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ซอยเล่นซอยศิลป์ ให้เป็นพื้นที่เล่น เรียนรู้ของเด็กๆ และคนในชุมชน      

เขตบางกอกน้อย ได้เชื่อมร้อยเครือข่ายชุมชนในเขตให้มีส่วนร่วมโดยสร้างกลุ่มเด็กเยาวชนในชุมชนเป็น “ตัวเชื่อม” ผ่านเครื่องมือสื่อต่างๆ ทั้ง สื่อชุมชน  อาทิ สิงโตเด็ก รำโทน ดาวติดยิ้ม โคม 3ดี            สื่อภูมิปัญญา เรือกระทงกาบมพะร้าว ข้าวเม่าหมี่ บ้านขนมไทย เกิดชมรมจักยาน ปั่นไปเรียนรู้ชุมชน  เส้นทางปั่นพัฒนาเป็น “เส้นทางศิลปะ”   

เขตบึงกุ่ม ครูแกนนำผลักดันกลยุทธ์ 3 ดีเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กซอนตร้า มีกลุ่มครูกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ มีกระบวนการทำงานเชื่อมโยงกับผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน

เขตพระนคร ผู้นำชุมชนวัดสังเวช เปิดพื้นที่ให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้กับชุมชนและ5ชุมชนเครือข่าย         มีแนวทางพัฒนาในการจะปรับเปลี่ยนพื้นที่เล็กๆในชุมชนให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์  ปัจจุบันมีกลุ่มด็กเยาวชนในโรงเรียนร่วมเป็นนักสื่อสารสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งภายในโรงเรียน ชุมชนและร่วมกับเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

เขตบางพลัด ครูแกนนำ โรงเรียนวัดบวรมงคล พัฒนากลุ่มเด็กนักเรียนร่วมกับเครือข่ายเท่าทันสื่อมาอย่างต่อเนื่อง มีกลุ่มนักเรียนแกนนำด้านศิลปะ ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมทั้งภายใน และภายนอก

เขตบางบอน ครูแกนนำ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนักเรียนเป็นผู้นำ     เกิดกลุ่มสื่อสร้างสรรค์ บูรณาการสู่การเรียนการสอน กิจกรรมขยายสู่เครือข่ายโรงเรียน ผู้ปกครอง

เขตบางนา  เครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนสิริรัตนาธร  เป็นกลุ่มแกนนำที่ทำงานอาสาในโรงเรียน             มีบทบาทเสริมหนุนกระบวนการกิจกรรมระดับแถวหน้า มีการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง