สมาคมประชาสังคมชุมพร (เยาวชนนกนางนวล)

ที่ตั้ง : จ.ชุมพร

สร้างผู้นำเยาวชน สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชน

สมาคมประชาสังคมชุมพร  ทำกิจกรรมกับกลุ่มเยาวชน 4 กลุ่ม คือ เยาวชนลุ่มน้ำหลังสวน อ.หลังสวน  กลุ่มเยาวชนรักคลองบางสน อ.ประทิว กลุ่มเยาวชนรักษ์ละแม อ.ละแม และกลุ่มเยาวชนด่านสวี อ.สวี  กลุ่มเยาวชนเหล่านี้ได้ทำกิจกรรมรักษ์ถิ่น เช่น การจัดค่ายเรียนรู้พลังงานทดแทน และโซล่าเซลล์  เรียนรู้เรื่องการต่อแผงโซล่าเซลล์ เพื่อนำไปขยายความรู้ต่อ                   และจัดกิจกรรมเรียนรู้พันธุกรรมพืชท้องถิ่น  จัดกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ ให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้     การจัดรายการวิทยุ  การทำสปอตวิทยุ  ซึ่งคาดหมายว่าจะเกิดเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 80  คน และเกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในพื้นที่เยาวชน 4 กลุ่ม