บ้านปายสองแง่

ที่ตั้ง : อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน   

ภูมิใจในความเป็นลาหู่

กิจกรรมเต้นแจโก่ ของกลุ่มเยาวชนลาหู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน   ที่เรียนรู้ท่าเต้นและทำความเข้าใจกับความหมายของท่าทางการรำ ซึ่งสามารถสื่อถึงความหมายของชาวลาหู่  ทำให้เยาวชนสืบทอดและภูมิใจในความเป็นชนเผ่าของตนเอง

เยาวชนที่มาทำกิจกรรมแม้จะไม่ได้เรียนหนังสือเพราะถ้าเรียนต้องไปโรงเรียนของปกากะเญอ ซึ่งอยู่ห่างไป 30 กิโลเมตร  จึงมักมีคำเตือนใจน้องๆ รุ่นหลังเสมอว่า “การเรียนไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดี  แม้จะไม่ได้เรียนก็ไม่ได้ทำให้คุณค่าความเป็นคนของเราหมดไป”