ตะวันออกดีจัง

ที่ตั้ง : จ.สระแก้ว, จ.ระยอง, จ.ตราด, จ.ปราจีนบุรี, จ.ชลบุรี, จ.ฉะเชิงเทรา

ร่วมกันขยายพื้นที่สร้างสรรค์

ติดต่อ : www.facebook.com/TawanokDJung

พื้นที่ดีๆ ที่เกิดจากความร่วมมือของทั้งคนในชุมชน ครู และตัวเยาวชนเอง ร่วมมือร่วมใจกันทำพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้แนวคิด 3 ดี เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน และคนในชุมชน  ที่สามารถเป็น ผู้สื่อสารเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง เช่น         การรู้และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การรู้จักการใช้สื่อ และทำสื่อเป็น รวมทั้งสามารถบูรณาการ     กระบวนการทักษะรู้เท่าทันสื่อและความเป็นพลเมือง โดยนอกเหนือจากเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนและครอบครัว ยังมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือเป็นพื้นที่ต้นแบบในระดับชุมชนและร่วมมือกันผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของตนเอง จนกลายเป็น 11 พื้นที่ดีๆ ในภาคตะวันออก         ภายใต้ชื่อ ตะวันออกดีจัง

1. บ้านเนินไทร (ข้าวสัมมาชีพ) ชุมชน จ.สระแก้ว

2. ศิลปะหน้าสถานีรถไฟ กลุ่มรักการอ่าน สื่อ/พื้นที่สาธารณะ จ.สระแก้ว

3. กลุ่มรักษ์เขาชะเมา ชุมชน จ.ระยอง

4. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รร.วัดเปี่ยม เยาวชน /โรงเรียน จ.ฉะเชิงเทรา

5. ห้วยแร้ง เยาวชนกลุ่มเสี่ยง /ชุมชน จ.ตราด

6. กลุ่มบัญฑิตรักถิ่นด่านชุม เยาวชน /ชุมชน จ.ตราด

7. เขาไม้แก้ว เยาวชน /โรงเรียน จ.ปราจีนบุรี

8. หาดดงตาล เขตทหารเรือ/ชุมชน จ.ชลบุรี

9. กลุ่มเยาวชนฟ้าสว่าง โรงเรียนขลุงรัชดา  เยาวชน /โรงเรียน จ.จันทบุรี

10. พื้นที่สนุกสร้างสุขภาวะ ต.บางสระเก้า เยาวชนกลุ่มเสี่ยง/ชุมชน จ.จันทบุรี

11. สวท. จ.จันทบุรี