ข่วงนี้ดีแต้

ที่ตั้ง : อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, อ.เมือง , อ.แม่แตง , อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่, อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ศิลปะสร้างแรงบันดาลใจ

ติดต่อ : Facebook ข่วงนี้ ดีแต้ : Lanna Smile Space

ด้วยเชื่อว่าศิลปะและความบันเทิงเป็นสื่อที่เข้าถึงและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เป็นอย่างดี

กลุ่มละครชุมชน “กั๊บไฟ” จึงดำเนินกิจกรรมโครงการ “ข่วงนี้ดีแต้”  มาตั้งแต่กลาง ปีพ.ศ. 2556 – 2558   โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน เช่น ละครชุมชน                 สร้างแกนนำเด็กข่วงฯ  ที่มีเนื้อหาหลัก ได้แก่ สิทธิมนุษยชน  หญิงชายเท่าเทียม  สิทธิเด็ก  สิทธิทางวัฒนธรรม พื้นที่เล่น และกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นต้น

ใช้ศิลปวัฒนธรรมอย่าง การทอผ้า การตัดกระดาษ(ตุง) การแกะสลักไม้ อาหารและขนม นาฏศิลป์         ของเล่นและนิทานพื้นบ้าน  เป็นสื่อให้กลุ่มเด็กเยาวชน และนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศิลปินครูภูมิปัญญาพื้นบ้าน  เพื่อสืบสานสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นหลายสาขา

รวมถึงการคิดและออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ของชุมชน ที่มีส่วนร่วมให้คนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ ผลักดันให้เกิดลานวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม เช่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของเชื้อชาติทั้งไทย  ไทยใหญ่  ชนกลุ่มน้อย  มิสลิม  คริสเตียน การเปิดลานวัฒนธรรมทำให้คนในชุมชนได้พูดคุย และเรียนรู้ความหลากหลาย เพื่อเรียนรู้ที่จะรับความแตกต่าง และอยู่ร่วมกันอย่างตัว