กลุ่มเยาวชน YOUTH SOUTH RANGER

ที่ตั้ง : จ.นครศรีธรรมราช

เรียนรู้ตนเอง ก้าวสู่สังคมอย่างมั่นใจ

กิจกรรมต่อยอดสำหรับกลุ่มเยาวชนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบ้านทุ่งใส เริ่มจากการจัดประชุมเพื่อให้เห็นทางเดินร่วมกัน และได้จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนทุ่งใสหัวใจยิ้ม เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ การรู้จักตนเอง การวิเคราะห์ชุมชน การปรับตัวให้เข้ากับสังคม รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์งดสุราในประเพณีชักพระ ซึ่งแต่ละปีในขบวนชักพระจะมีการดื่มเหล้า มีวัยรุ่นทะเลาะวิวาทจากการดื่มสุรา จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องดังกล่าว รวมไปถึงการส่งเสริมการแสดงรำมโนราห์ให้เด็กๆ ที่แม้จะมีข้อผิดพลาดที่ทางผู้จัดงานจ้างมโนราห์อาชีพมาแสดง ทำให้ต้องแก้ไขสถานการณ์เพื่อไม่ให้เยาวชนเสียความมั่นใจ จึงจัดพื้นที่ในเยาวชนรำมโนราห์ตรงลานพิธีเปิด ซึ่งปรากฏว่าเยาวชนเกิด         ความภูมิใจที่ได้แสดงความสามารถ

ผลจากกิจกรรมนั้นทำให้เด็กเยาวชนเป็นที่รู้จักของผู้ใหญ่หลายกลุ่ม ช่วยส่งเสริมการทำกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน เช่น เชิญให้ไปจัดกิจกรรมละครเป็นชูชก กัณหา ชาลี  หรือการรำปัญจักสีลัต            ได้ค่าตอบแทนเป็นการหารายได้ของเยาวชน ไปพร้อมกับการเผยแพร่การแสดงพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จัก