กลุ่มหมอยาน้อย

ที่ตั้ง : บ.หนองโนและหนองมโนรมณ์ ต.เสียว จ.ศรีสะเกษ

เพราะป่าชุมชนนั้นสำคัญนัก

กลุ่มหมอยาน้อยสร้างกระบวนการการเรียนรู้คู่ไปกับวิถีชีวิตคน

1 “ส่องนก สืบคน ค้นธรรมชาติ”

เด็กๆ เรียนรู้เรื่องนก คนและธรรมชาติ ผ่านปราชญ์ท้องถิ่นที่มีความรู้เรื่องราวธรรมชาติ ในเรื่อง     การดูแลรักษาป่า กลั่นกรองและจดบันทึกจนเป็นองค์ความรู้ของชุมชน

2. “ศิลปะสร้างคน คนสร้างป่า”

ในชุมชนโนนใหญ่ ใช้ศิลปะทำให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผืนป่า โดยริเริ่มจากเด็กๆ และเยาวชนในชุมชน  ทั้งการสร้างสรรค์งานศิลปะป่าชุมชน เพื่อสะท้อนการอนุรักษ์ป่าชุมชน การเขียนป้ายรณรงค์ ป้ายความรู้ต่างๆ บนเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติ  จัดทำหนังสือคู่มือดูนกของป่าชุมชน และร่วมสนุกสนานในการปั้นนกหวีดจากดินเหนียว ฯลฯ