โรงเรียนสร้างสุข 3 ดี ยกกำลัง 3

ที่ตั้ง : จ.แม่ฮ่องสอน, จ.สระแก้ว

โรงเรียนต้นแบบ 3 ดี หนุนเด็กๆ ได้ภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเอง

ติดต่อ : www.iamchild.org / www.facebook.com/iamchildpage

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็กลงพื้นที่พัฒนาโรงเรียนต้นแบบ 3ดี วิถีสุข สร้างพื้นที่ดี สื่อดี ภูมิดี  ให้มีส่วนร่วมทั้งเด็ก ครูและชุมชนในพื้นที่สร้างสรรค์พื้นที่ของตนให้กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ และลดปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กระบวนการและกิจกรรม 3 ดี  ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง เห็นคุณค่าในตัวเองและชาติพันธุ์  เข้าใจและเห็นคุณค่าของคนอื่น ซึ่งเกิดเป็นโรงเรียนต้นแบบ 3 โรงเรียน ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน   

นักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์  ทั้งไทยใหญ่  ปกาเกอะญอ และมุสลิม สื่อสารกันด้วยภาษาของตนเอง     เด็กนักเรียนครึ่งหนึ่งยังไม่มีบัตรประชาชน ยากจน  เด็กและครอบครัวมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นพลเมืองชั้นสองของประเทศ  เมื่อนำแนวคิด 3 ดี เข้าไปทำกิจกรรม ทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง       เห็นคุณค่าในตัวเองและชาติพันธุ์ ทลายกำแพงระหว่างชาติพันธุ์  เข้าใจและเห็นคุณค่าของคนอื่น      เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างไม่แบ่งแยกกลุ่ม (ซึ่งจากเดิมจะอยู่กันเป็นกลุ่มตามชาติพันธุ์) สามารถสร้างสื่อที่แสดงอัตลักษณ์ของตนเองสื่อสารสังคมได้ จุดเด่นของพื้นที่นี้คือ เรื่องอาหารของแต่ละชาติพันธุ์ ที่สร้างคุณค่าในตนเองให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกตนเองว่าพลเมืองชั้นสอง ให้ลุกขึ้นมามีตัวตน สามารถบอกเล่าของดีของชาติพันธุ์ตัวเองด้วยความภาคภูมิใจ   

2. โรงเรียนบ้านแม่เงา อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

เด็กนักเรียนทั้งหมดเป็นชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ มีฐานะยากจน มีจำนวนเด็กยากจนเกือบครึ่งโรงเรียนที่อาศัยอยู่บนดอยสูงพักค้างกินนอนที่โรงเรียน  กระบวนการและกิจกรรม3ดี เป็นการส่งเสริมทักษะชีวิตและการฝึกอาชีพ เพื่อเป็นรายได้ระหว่างเรียนให้เด็ก   จุดเด่นของพื้นที่นี้คือ เป็นพื้นที่ดีที่มีความเป็นธรรมชาติที่ชัดเจน  ทั้งพื้นที่เล่นเรียนรู้  การเกษตรสร้างสรรค์ พื้นที่เรียนรู้ภูมิปัญญา 

3. โรงเรียนบ้านคลองหว้า อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว   

พื้นที่กันชนชายแดนกัมพูชาแห่งนี้ เด็กๆ เสี่ยงในเรื่องการออกจากโรงเรียนกลางคัน ซึ่งปัญหาที่รุมเร้าเด็กๆ มีทั้งเกม  ความกำพร้า  ขาดความอบอุ่น  รวมถึงได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์                         และเด็กขาดสารอาหาร  การจัดกระบวนการ  3ดีในพื้นที่นี้ เน้นเรื่องการให้เด็กนักเรียนได้กินอาหารอิ่ม  สำหรับการพัฒนาร่างกาย และจิตใจให้มีความแข็งแรง “ถ้าเด็กกินอิ่ม  มีความสุข  ทุกอย่างจะดีขึ้นเอง” จุดเด่นของพื้นที่นี้  การเป็นพื้นที่ต้นแบบเรื่องเกษตรพอเพียงในโรงเรียน เพื่ออาหารเช้า  อาหารกลางวัน และอาหารเย็นสำหรับเด็กนักเรียน  และเกษตรเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ครอบครัวเด็กที่ยากจน  การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร