เขาใหญ่ดีจัง

ที่ตั้ง : อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, อ.เมือง และ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ใช้สื่อธรรมชาติเป็นแหล่งสร้างสรรค์ในการเรียนรู้

สื่อธรรมชาติ อย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆและครอบครัว  ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ป่า  โดยใช้ห้องเรียนธรรมชาติ เช่น เส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับเด็กและครอบครัว สนับสนุนให้เแหล่งเรียนรู้เขาใหญ่ดีจังเป็นพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อเด็กและครอบครัว  รวมถึงพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนรอบเขาใหญ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย  จนกลายเป็นเครือข่ายเขาใหญ่ดีจัง  เครือข่ายคนทำงานด้านเด็กและสิ่งแวดล้อม  โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานคือ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์  ใน “ห้องเรียนธรรมชาติ”  จากการรวมกลุ่มที่หลากหลายกลุ่มร่วมกันจัดห้องเรียน

1. กลุ่มไม้ขีดไฟ
ที่ตั้ง : อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

ติดต่อ : http://www.fai-dee.com / http://www.facebook.com/maikeedfaigroup

กลุ่มคนเล็กๆ ในหมู่บ้านทำงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เชื่อว่า “เด็กและเยาวชนคือพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ”  จึงรวมตัวกันจัดค่ายอบรมแบบมีส่วนร่วม, ละครบอกเล่าเรื่องราวของธรรมชาติ เพื่อฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ และสร้างจำสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์ป่าไม้

2. กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ 
ที่ตั้ง : อ.เมือง และ อ. ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี 

ติดต่อ : http://www.facebook.com/Rak.Khaoyai.Group

กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนท้องถิ่นที่อยู่รอบๆ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่ 4 จังหวัด ปราจีน บุรี สระบุรี นครนายก และนครราชสีมา ที่มีเป้าหมาย “เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดจิตสำนึก”และมีความรู้ความเข้าใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้จัดทำโครงการเดินป่าเข้าหาธรรมชาติ จัดทำโครงการค่ายหมอยาน้อยซึ่งเป็นค่ายเยาวชนที่เน้นให้ความรู้และถ่ายทอดเรื่องราวของเขาใหญ่ ในฐานะ “แหล่งรวมสมุนไพรที่หลากหลาย” รวมทั้งการให้ความรู้ชนิดของสมุนไพรผ่านการ       เรียนรู้ในสถานที่จริง การได้เห็นสมุนไพรที่เป็นของจริง เพื่อนำมาศึกษาและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3. กลุ่มใบไม้
ที่ตั้ง : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ติดต่อ : http://www.facebook.com/baimaigroup / www.baimai.org

กลุ่มใบไม้เป็นกลุ่มอิสระที่เกิดจากกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป เริ่มก่อตั้งเมื่อปี2551 จากกลุ่มเพื่อนกลุ่มเล็กๆ รวมตัวกันเพื่อดำเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชน กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา การสื่อสารและงานรณรงค์ ขณะนี้ได้ขยายเครือข่ายจากกลุ่มเล็กๆ ได้มีเด็กและเยาวชนที่สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น