ศูนย์เรียนรู้วิถีธรรมชาติเพื่อชุมชน

ที่ตั้ง : อ.จะนะ จ.สงขลา

สร้างพลังบวกสู่วิถีชุมชน

“กิจกรรมอะโบ๊ยหมะ”    เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 เน้นการนำเสนอ                   ความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรในพื้นที่   จากนั้นจึงเริ่มสื่อสารกับบุคคลภายนอกมากขึ้นในปี 2557  ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายอาทิ ธนาคารปู  การปลูกข้าว  ประการังเทียม  โซลาเซลล์                  การเลี้ยงนกเขา  การอนุรักษ์คลอง  การใช้เครื่องมือประมงตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น              การดักกุ้งเคย ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทำให้ทุกคนรู้สึกอยากมาร่วมกิจกรรม ที่ประกอบ      ไปด้วยการพูดคุย เสวนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แทนการประท้วงต่อต้านในเชิงลบ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ  คนทั้งภายในและภายนอกได้เรียนรู้ และเข้าใจพื้นที่จะนะมากขึ้น เห็นความสมบูรณ์ของทรัพยากร  และคนจากอำเภอเมืองมาเที่ยวมากขึ้น  กลายเป็นพื้นที่เรียนรู้ใหม่ของคนสงขลาเรื่องการปกป้องทะเล  ที่สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล             ทำให้คนที่มาเกิดความหวงแหน 

จากผลสำเร็จในกิจกรรมข้างต้น จึงได้จัดกิจกรรมอะโบ๊ยหมะสัญจร ครั้งที่ 2  ที่อำเภอเทพา  ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิชุมชน การรักษาทรัพยากร และกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากกะลา  การทำน้ำส้มจากอุงหรือชันโรง(คือผึ้งชนิดหนึ่งที่ตัวเล็กมาก)ใช้ผสมทำยารักษาโรค      และมีแสดงสินค้าอาหารทะเล  ข้าวอินทรีย์ ซึ่งเกิดการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน