วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ที่ตั้ง : บ.ห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

ปกาเกอะญอมีดี

ไม่ใช่ปกาเกอะญอทุกคนที่จะได้เรียนระดับอุดมศึกษา แต่ที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงกว่ามัธยมปลาย ด้วยหลักสูตรที่ออกแบบมาให้สอดคล้องกับบริบทของพวกเขาเอง คือหลักสูตรการจัดการภูมิวัฒนธรรม บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาชุมชนบนฐานวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันทั้งระหว่าง คนกับคน  คนกับทรัพยากร       ธรรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ (Spiritual/Super natural) อย่างสมดุลและยั่งยืน ทำงานร่วมกับเครือข่ายเยาวชนปกาเกอะญอ  รวมทั้งเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชน       ปกาเกอะญอ ในนาม “เครือข่ายชุมชน  ปกาเกอะญอมีดี” ร่วมคิดร่วมทำงานในการขยายแนวคิด     3ดี ทั้งในเรื่อง การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ย่อยในพื้นที่ชุมชน เน้นกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของเยาวชนในแต่ละชุมชน  และในกระบวนการจัดการการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ย่อยแต่ละพื้นที่นั้น เยาวชนและแกนนำในแต่พื้นที่จะเป็นแกนหลักในการดำเนินการวางแผน และลงมือปฏิบัติจริง