กลุ่มรักษ์กูนุงนอกชาน

ที่ตั้ง : จ.นราธิวาส

สุไหงปาดี...ดีจัง

บนลานบ้านของตาเสาร์ ยายพลับ เกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมน่ารักที่ไม่แบ่งแยกศาสนา คือการเสวนาระหว่างเด็กที่เติบโตมาในชุมชนพุทธและชุมชนมุสลิม เน้นการเข้าถึงความจริง ความดี ความงาม การรักษาทรัพยากรในแหล่งน้ำ การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้เกิดการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในกลุ่มต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการรำมโนราห์และปัญจักสีลัต  ซึ่งรวมกลุ่มเด็กและเยาวชนจาก 4 ชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มปัญจักสีลัต เป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมด้านกีฬา  เมื่อมีงานแข่งขันกีฬาในพื้นที่ต่างๆ ก็จะส่งตัวแทนเข้าแข่งขัน           และกลุ่มปัญจักสีลัต  เป็นกลุ่มกิจกรรมด้านการร่ายรำ     โดยจากสถานการณ์ภาคใต้เมื่อเจ้าหน้าที่ถอนกำลังไป ทำให้กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ทำตัวไม่เป็นระเบียบ ทิ้งขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ  เยาวชนกลุ่มสีลัต ก็อาสาไปเก็บขยะต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ จากพื้นที่นี้…ดีจัง         จนเกิดเป็นงานสุไหงปาดี…ดีจัง