กลุ่มพัทลุงยิ้ม

ที่ตั้ง : ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง

ลานสนุกชวนเด็กๆสร้างสรรค์

ติดต่อ : http://www.facebook.com/pomtuenjai / โทรศัพท์ : 0896581505 / Email : pomtuenjai@gmail.com    

บริเวณรอบบ้านที่เป็นสวนยางพาราบนเนื้อที่ 7 ไร่  ของ “ป้าป้อม” หรือ เตือนใจ สิทธิบุรี   ถูกปรับพื้นที่เป็นลานวัฒนธรรม  ลานการละเล่นพื้นบ้าน  แหล่งเรียนรู้  ทั้งผักพื้นบ้าน เรื่องอาหาร กระทั่งเป็นห้องสมุดใต้ถุนมีชีวิตสำหรับเด็กชนบท บ้านป้าป้อมคือพื้นที่สีขาว พื้นที่ทางเลือกและปลอดภัยให้แก่เด็กๆ พวกเขาได้อ่านหนังสือที่อยากอ่านเอง ไม่ถูกบังคับให้อ่าน เด็กๆ อ่านแล้วออกไปบริการผู้สูงอายุ             หรือคนด้อยโอกาสในชุมชน จากผู้รับสู่การเป็นผู้ให้ และปลุกสื่อพื้นบ้านมโนราห์ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง สร้างเครือข่ายสู่การจัดค่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่  เพื่อสร้างการเรียนรู้ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคน 3 วัย 3 ศาสนา ในชุมชน จึงกลายเป็น สวนเรียนรู้ชุมชนบ้านเกาะทัง “สวนยางยิ้ม” หลังจากนั้นจึงขยายแนวคิดการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สู่หมู่บ้าน อำเภอ และสู่การจัดงานพัทลุงยิ้ม  เกิดกลุ่ม           เครือข่ายแกนนำเยาวชน  กลุ่มคนทำงานอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อขับเคลื่อนเรื่อง 3 ดี และทักษะการรู้เท่าทันสื่อ โดยมีผู้เข้าร่วมงานในแต่ละพื้นที่กว่า 300 คน

1. เทศบาลตำบลเขาเจียก “เขาเจียกเรียกยิ้ม”  ในเขาเจียกมีสภาเด็ก เยาวชน เป็นแกนหลักในการเคลื่อนงานกว่า 100 คน และ 100 ครอบครัว  โดยมีเทศบาลตำบลเขาเจียกหนุนเสริม และปลัดหัวหน้าสำนักงานเทศบาลเป็นพี่เลี้ยงสำคัญที่ช่วยเคลื่อนงานพัทลุงยิ้ม 

2.เทศบาลตำบลลานข่อย “ลานข่อย ปล่อยยิ้ม” เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลเมือง เกิดขึ้นจากการขยาย แกนนำเด็กและเยาวชนกว่า 3 รุ่นรวม 40 คน โดยมีครอบครัวเข้าร่วมกว่า 60 ครอบครัว

3.เทศบาลตำบลนาปะขอ “ร้อยยิ้มที่คลองกระอาน”  เป็นชุมชนมุสลิมที่มีพื้นที่ติดกับทะเลสาบสงขลา ไกลจากตัวเมืองพัทลุง เป็นชุมชนที่ยากจนมีอาชีพประมงขนาดเล็ก มีแกนนำเด็ก เยาวชน ประมาณ 80 คน โดยมีการเชื่อมโยงกับ ทต.นาปะขอ /กศน./ศพด.

4.เทศบาลตำบลคูหาสวรรค์ “เด็กเมืองยิ้ม” เป็นชุมชนในเมือง  มีครูเป็นแกนนำที่สำคัญในการ       ขับเคลื่อนงาน โดยมีเด็ก กศน.ของคูหาสวรรค์เป็นทีมหลักที่ช่วยงานพัทลุงยิ้ม 20 คน   

5.เทศบาลตำบลนาโหนด “สวนยางยิ้ม” เป็นชุมชน 3 ศาสนา ไทยพุทธ ไทยมุสลิม ไทยคริสต์             มีแกนนำเด็ก เยาวชนและครอบครัวร่วมกันกว่า  200 คน มีการเชื่อมโยงกับ สถานศึกษา /ศพด./มัสยิด/วัด/รพ.สต./ทต.

6.เทศบาลตำบลนาท่อม “ ยิ้มนี้ที่ริมคลอง” มี ทต.นาท่อมเป็นแกนหลักนำการเคลื่อนงานทั้งหมด       ปลัดหัวหน้าสำนักและทีมบริหารของ ทต.นาท่อม รวมทั้งเชื่อมโยงกัน รพ.สต. สถานศึกษา/ศพด. 

7.เทศบาลตำบลลำปำ ” ลำปำเลยิ้ม” มีแกนนำเด็กเยาวชน ประมาณ 60 คน และ  50 ครอบครัว         เป็นคนขับเคลื่อนงานในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงกับ กศน. สถานีตำรวจ สถานศึกษาหนุนเสริม

8.เทศบาลตำบลชะรัต “ชะรัตมัดยิ้ม” เป็นพื้นที่มีการเปิดพื้นที่ให้ทุกคนมีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อความสุข มีกิจกิจกรรมต่อเนื่อง มีสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มี ทต.เป็นพี่เลี้ยงทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน

9.ชุมทางเขียนด้วยแสง กลุ่มศิลปินอิสระรวมตัวกัน ทำโปสการ์ดบอกเล่าเรื่องราววิถีวัฒนธรรมของชุมชน เป็นภาพที่สะท้อนมุมมองที่สามารถเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูชุมชนได้ กระจายอยู่ทั่วใน จ.พัทลุง

10.เวลแลนด์สะตอรี่ เป็นการรวมตัวกันของนักธุรกิจรุ่นเยาว์และกลุ่มเพื่อนที่เป็นทั้งครู นักเรียน       คนสนใจทั่วไปที่มองเห็นว่าพื้นที่สร้างสรรค์ไม่ได้มีที่ชุมชน ที่โรงเรียนอย่างเดียว แต่ในหน้าจอคอมฯ หน้าจอโทรศัพท์ก็เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ได้ จึงได้เปิดเวบที่ทำเรื่อง เขา ป่า นา  เล ผ่านการเขียน ภาพ เล่าเรื่อง       เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องราวดีๆ งดงามในสิ่งที่ตัวเองไปพบ ไปเจอะมา

11.หานโพธิ์ ตำบลที่อยู่ใน อ.เขาชัยสน เป็นพื้นที่ตำบลที่อยู่ใน อ.เขาชัยสน มีเด็ก เยาวชนกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ และติดต่อเข้ามาเพื่อขอเข้าร่วมมาตั้งแต่กิจกรรมต้นๆ ของพัทลุงยิ้ม       จากนั้นมามีพัทลุงยิ้มที่ไหนก็จะมีเด็กเยาวชนกลุ่มนี้เข้ามามีส่วนร่วมทุกครั้ง

12.บ้านนักเขียน “บ้านใต้โหนดยิ้ม” ห้องเรียนศิลปะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ที่ใช้กิจกรรมพัทลุงยิ้มเป็น      เครื่องมือเปิดพื้นที่บ้านให้เป็นพื้นที่สำหรับคนทุกคน