กลุ่มกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนหน่อไม้หวาน

ที่ตั้ง : จ.เลย 

ตั้งคำถามเพื่อและร่วมกันหาคำตอบเพื่อชุมชน

จากการตั้งคำถามเพื่อให้ชุมชนหาคำตอบร่วมกันในการสร้างความเปลี่ยนแปลง เช่น อะไร           เป็นความสุขในชุมชน อะไรคือปัญหาของชุมชน อะไรคือสิ่งที่จะร่วมกันทำ อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจากนั้นจึงใช้กิจกรรมภาพเก่าเล่าอดีต/รวบรวมข้อมูล “ภาพเก่าผู้เฒ่าเล่าเรื่องสุข” ทำให้ได้เรียนรู้ชุมชนตัวเอง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเด็กและเยาวชน           ที่เข้าร่วมกิจกรรม   โดยการสะท้อนมุมมองและเนื้อหาด้านการสร้างสุขภาวะของตนเอง ให้กับเพื่อนได้รับรู้ เรียนรู้การสร้างสุขภาวะ  เกิดความร่วมมือกันทั้งชุมชน  วัด โรงเรียน  และต่อยอดสู่การพัฒนาศักยภาพสร้างสื่อ “ภาพเก่า-เล่าอดีต” เชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบสานชุมชนต่อไป